មារដៃបី

មារឋិតក្នុងចិត្តយើងគ្រប់គ្នា                     បង្គាប់បញ្ជាមិនចេះហត់

គឺកិលេសនេះពិតប្រាកដ                   ចង់បានមិនស្កប់គ្រប់ជំហ៊ាន។

• មារមានដៃបីអប្រិយណាស់             ទាញចិត្តក្មេងចាស់ឲ្យក្លាហាន

ឲ្យវក់វង្វេងឲ្យបង់ប្រាណ                   គុណធម៌ប៉ុន្មានមារច្រានអស់។

• ដៃទី១ឈ្មោះដៃលោភៈ                     ទាញចិត្តជំពាក់ជាប់របស់

ចង់បានទ្រព្យគេឥតខ្មាស់សោះ       ទោះបង់កិត្តិយសក៏មិនស្តាយ។

• ដៃនេះទាញចិត្តឲ្យប្រវញ្ច័                  ទាញចិត្តកំណាញ់ទ្រព្យមិនចាយ

មិនលះជាទានខ្លះព្រោះស្តាយ         កម្មនឹងចាត់កាយក្លាយជាប្រេត។

• ដៃទី២ឈ្មោះដៃទោសៈ                     ទាញចិត្តចង់ឈ្នះគុំអនេក

កំហឹងពេញខ្លួនសឹងប្រេះបែក           លែងចេះបែងចែកខុសនិងត្រូវ។

•ដៃនេះនាំខ្លួនធ្លាក់នរក                         ធ្លាក់ទាំងនៅរស់ឈ្មោះអាស្រូវ

ស្អុយទាំងខ្លួនឯងថែមញាតិផៅ         នរកនាំទៅឲ្យសោយទុក្ខ។

• ដៃទី៣ឈ្មោះដៃមោហៈ                     ទាញកាយចិត្តប៉ៈអបាយមុខ

វង្វែងមិនដឹងគុណម៉ែពុក                    សន្សំល្ងង់ទុកក្នុងសណ្តាន។

• ដៃនេះបាំងចិត្តឲ្យភ្នែកខ្វាក់               សខ្មៅមិនជាគ់ចេះតែស្មាន

សតិងងិតពន្លឺគ្មាន                               ចិត្តជាតិរិច្ឆានប្រាណជាមនុស្ស។

• ស្តាប់ធម៌សប្បុរសកើនបញ្ញា             ដើរតាមមាគ៌ាស្នាមគំនូស

នៃយុគលបាទពុទ្ធអង្គនោះ                លះរាគៈអស់ឆ្ពោះបរមសុខ៕

 10/22/2017 TV

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments