កំណាព្យ «គុណអ្នកម្តាយ ត … »

 

៦- ម៉ែថែរទាំបុត្រ                មិនគិតនឿយហត់                     អត់ធ្មត់ព្រោះពៅ

ធ្វើការរកស៊ី                   ទិញលក់តាមផ្លូវ                         ជួនកាលក៏ត្រូវ

ទៅធ្វើសំណង់។

៧- ម្តាយខំកក្លាក់              បែកញើសសស្រាក់                     រកស៊ីទៀងត្រង់

ប្រឹងចិញ្ចឹមកូន            បុត្រស្ងួនឆោមយង់                   ព្រោះតែចំណង់

ចង់កូនឆាប់ធំ។

៨- ពេលកូនឈឺថ្កាត់         ម៉ែហាក់ដូចដាច់                       ប្រមាត់ទាំងដុំ

រត់រកគ្រូពេទ្យ               ឲ្យព្យាបាលមុំ                         លុយកាក់ផ្សែផ្សំ

ផ្តុំឲ្យថ្លៃពេទ្យ។

៩- អ្នកម្តាយបង្រៀន          ឲ្យកូនខំរៀន                           ស្តីដើរស៊ីដេក

ឃើញកូនតេះតះ          ម្តាយអរអនែក                         សប្បាយពន់ពេក

ភ្លេចក្តីនឿយហត់។

១០- អ្នកម្តាយបីថែរ              បំប៉នមាសស្នហ៍                       ថែរដោយហ្មត់ចត់

ផ្តល់នូវចំណេះ             ចេះដឹងប្រាកដ                         ដល់កូនធំធាត់

មានមាត់មានមុខ។

១១- ពេលខ្ពង់ខ្ពស់ហើយ      ចូរកុំកន្តើយ                             ចេះរៀបដាក់ទុក

កតញ្ញូតា                    ដឹងគុណម៉ែពុក                        ឲ្យលោកបានសុខ

ទើបឈ្មោះកូនល្អ៕

 

3/22/2018  TV

​វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក

​​​​​​glorybuddhisttemple.org

 

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments