គ្រប់យ៉ាងក្នុងលោកនេះ ក្នុងជីវិតនេះ គឺយ៉ាងហ្នឹងឯង សេចក្តី

សុខនៅត្រង់យើងសប្បាយចិត្ត រស់នៅទីណាក៏ល្អដែរ បើចិត្ត

ចេះគិតឃើញរឿងល្អដោយបញ្ញា។ ជីវិតកើតមក និងរស់នៅ

បានដោយលំបាក ដូច្នេះត្រូវចេះថែរក្សាជីវិតអោយមានតម្លៃ

អ្វីដែលត្រូវឈប់ គឺត្រូវតែឈប់ អ្វីដែលត្រូវធ្វើ គឺត្រូវតែធ្វើ ត្រូវ

ដឹងអ្វីជាប្រយោជន៍អ្វីដែលឥតប្រយោជន៍ ជីវិតមានតម្លៃដោយ

សារគុណធម៌ ត្រូវចាំថា អ្វីដែលត្រូវធ្វើ គឺតួនាទី ហើយ

អ្វីដែលត្រូវមាន គឺសេចក្តីអត់ធន់ ព្យាយាម ។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១២ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments