សទ្ធាជាដៃកាន់ដាវដេញខ្មាំង ជយភូមិសីលំទីតាំងកងទ័ព

វីរិយៈជាជើងប្រឹងឡើងសន្ធាប់ សមាធិជាទ្រព្យជាទ័ពកម្លាំង ។

បញ្ញាជាដាវកាន់ដោយសទ្ធា គុណធម៌រួមគ្នាប្រហារពួកខ្មាំង

ឈ្នះខ្លួនឯងម្នាក់អស់អ្នកតតាំង សមរភូមិក្លាខ្លាំដេញខ្មាំងក្នុងខ្លួន ។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១២ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments