ការស្គាល់ខ្លួនឯងជាអ្នកណា (តាមការសន្មត) និង

ស្គាល់តួនាទី ដឹងថាអ្វីដែលយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើអោ

យបានមាំទាំ នេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សយើង

ម្នាក់ៗ កុំអោយចេះតែប្រព្រឹត្តអ្វីៗ ដោយការភ្លេចខ្លួន

មានខ្លះភ្លេចខ្លួនជាមនុស្សចាស់ ខ្លះភ្លេចខ្លួនជាអ្នកបួស

។ល។ ដូច្នេះការស្គាល់ខ្លួនឯងអោយបានច្បាស់លាស់ ជា

ធម៌របស់សប្បុរសប្រការមួយ គឺអត្តញ្ញុតា ។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១៣ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments