គួរនឹកអរគុណច្រើនៗ ដល់អ្នកដែលបាន

សាងបញ្ហាអោយយើយរវល់ខ្វាយខ្វល់ ព្រោះ

រំលឹកអោយយើងដឹងអំពីកិលេសជាគ្រឿង

ខ្វាយខ្វល់របស់យើង ហើយព្យាយាមដុស

ខាត់កម្ចាត់កង្វល់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯង។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១៣ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

 

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

 

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments