ដឹងខ្លួនថា មានចិត្តសៅហ្មង ហើយមានបំណងដុស

ខាត់កម្ចាត់បង់នូវកិលេសជាគ្រឿងសៅហ្មងនោះ នេះ

ជាសតិសម្បជញ្ញៈ ដ៏ល្អសម្រាប់ជីវិតនៃពុទ្ធបរិស័ទយើង។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១៣ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

 

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

 

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments