អ្វីៗ ក៏មិនមែនជារបស់យើងដែរ ដូចជារូបកាយយើងនេះ

ដែលយើងស្រឡាញ់ណាស់ ថែរក្សាណាស់ សឹងតែទៅឈ្លោះ

នឹងអ្នកដទៃ ព្រោះហេតុតែប្រកាន់រូបកាយនេះទៀតផង

ប៉ុន្តែជាទីបំផុតរូបកាយនេះជារបស់ភ្លើងឆាបឆេះក្នុង

ឈាបនដ្ឋាន សូម្បីកំពុងនៅរស់ ក៏ត្រូវដុតឆេះដោយភ្លើង

ជរា ភ្លើងព្យាធិ ភ្លើមរណៈដែរ តើជារបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេច

ទៅ ព្រោះដែលសន្មតថាជាយើងនោះ គឺបញ្ចក្ខន្ធហ្នឹងហើយ

ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមនិយាមធម៌ ប្រែប្រួលនោះឯង ។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១៣ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

 

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments