តើមានអារម្មណ៍ណា ដែលចិត្តកំពុងដឹង ហើយ

អារម្មណ៍នោះមិនល្មមសម្រាប់ចិត្តនោះដែរទេ?

វិបស្សនានាំមកនូវនេក្ខម្មសុខ គឺសុខព្រោះបាន

លះបង់នូវការខ្វាយខ្វល់ក្នុងអារម្មណ៍ ដោយបាន

ឃើញថា អារម្មណ៍គ្រប់យ៉ាង គ្រប់ពេលវេលា វាល្មម

សម្រាប់ចិត្តនោះៗឯង គឺមិនចាំបាច់អារម្មណ៍អ្វីដទៃ

ផ្សេងទៀតឡើយ ។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១៣ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

 

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments