គ្រប់គ្នាតែងមានបញ្ហា ជាធម្មតានៃជីវិត ។ កាលដែលមាន

បញ្ហាកើតឡើង ត្រូវទទួលយកមកដោះស្រាយ  ប្រៀបដូចជា

មេរៀន ដែលគ្រូដាក់អោយរៀនក្នុងសាលាដូច្នោះឯង ពោល

គឺមិនត្រូវខ្លាចបញ្ហាអ្វីឡើយ ដូចជាបញ្ហា ចាស់ ឈឺ ស្លាប់

ព្រាត់ប្រាស់ អកុសលវិបាក អត់លាភ អត់យស និន្ទា ទុក្ខ

។ល។ ព្រោះការដោះស្រាយបញ្ហាបាន នៅត្រង់ការមិន

ប្រកាន់ហ្នឹងឯង គឺជាជោគជ័យក្នុងជីវិត ។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១០ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

 

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments