យើងមិនអាចកែខៃអ្វីចំពោះអតីតបានមែន ប៉ុន្តែ

យើងអាចកែអនាគតអំពីអាក្រក់អោយទៅជាល្អបាន

ដោយការសាងបច្ចុប្បន្ននេះអោយបានល្អត្រឹមត្រូវជាទី

បំផុត ។ ម្សលមិញកន្លងទៅមកដល់ថ្ងៃនេះ ជីវិតទៅមុខ

ជានិច្ច ព្រោះកម្មជាបច្ច័យ ជីវិតត្រូវបន្តជាតិភពកំណើត

។ រាល់ពេលដែលជីវិតកំពុងរស់នៅ គឺរស់នៅតែក្នុង

បច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះ នេះជាតំណាងនៃសង្ខារធម៌សុទ្ធ អតីត

កន្លងទៅ បច្ចុប្បន្នកើតបន្ត ដូច្នេះជីវិត ត្រូវរស់នៅក្នុង

បច្ចុប្បន្នតៗគ្នារហូត ដល់ចុតិចិត្តព្រះអរហន្ត ។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១០ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

 

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments