អ្នកខ្លះជួបរឿងអភ័ព្វ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមួយផ្នែកនៃ

ជីវិតប៉ុណ្ណោះ កុំអោយចិត្តយើងអភ័ព្វថែមទៀត

ត្រូវខំប្រឹងប្រែងអោយចម្រើនទៅដោយសទ្ធាក្នុង

ព្រះរតនត្រ័យ មានសីល មានភាវនា មានការស្តាប់

ធម៌…..ធ្វើអោយចិត្តមានសេចក្តីសុខ រីករាយក្នុង

អំពើល្អ លែងគិតថាជាការអភ័ព្វអ្វីតទៅទៀត ត្រ

ឡប់មកជាគិតថា ខ្លួនឯងមានភ័ព្វគាប់គួរទៅវិញ។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១០ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

 

 

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments