ខូចចិត្ត ព្រោះបាត់បង់ការងារ ឬបាត់បង់នូវអ្វីៗជា

ទីស្រឡាញ់ពេញចិត្ត ឬក៏ចង់បានអ្វីហើយមិនបានដូច

ប្រាថ្នា នាំអោយមានការខូចចិត្ត ។ ខូចខ្លួន គឺមិនមាន

ខ្លួនឯងជាទីពឹង ពោលគឺត្រូវបាត់បង់នូវកុសលធម៌

មានការប្រព្រឹត្តនូវបាបកម្ម សេពសោយគ្រឿងស្រវឹង

គ្រឿងញៀន ដែលធ្វើអោយបាត់បង់សតិសម្បជញ្ញៈ

ធ្លាក់ចូលក្នុងក្រសៃនៃវដ្ដសង្សារ មានអបាយភូមិជា

ដើម ដូច្នេះ បើមានការខូចចិត្តដោយប្រការណាៗ

ត្រូវប្រញាប់កម្ចាត់បង់ដោយរស់នៃព្រះធម៌ ។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១០ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

 

 

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments