សតិសម្បជញ្ញៈ ជាធម៌មានឧបការច្រើនណាស់

ដឹងថានេះជាប្រយោជន៍ដែលត្រូវអប់រំចម្រើន

ធ្វើកិច្ចមិនវង្វេង កម្ចាត់សេចក្តីល្ងង់ ដឹងរូបធម៌

ថាជារូបតាមពិត ដឹងនាមធម៌ថាជាធម្មជាតិដឹង

អារម្មណ៍តាមពិត នេះហៅថាភ្ញាក់រលឹងដឹងខ្លួន ។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១០ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

 

 

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments