ផ្លូវមិនរាបស្មើរ ដំណើររលាក់ យ៉ាងណាមិញ ផ្លូវជីវិតក៏

ដូច្នោះដែរ រមែងមានឧបសគ្គជាដំណើររលាក់ ប៉ុន្តែមិន

ត្រូវចេះតែទៅតាមចំណង់នោះឡើយ ត្រូវយល់ដឹងអំពី

ការពិតនៃជីវិត ដែលអ្វីសុទ្ធតែជាបរមត្ថកើយឡើង

យ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ច័យ ។ បើយកការពិតគឺភាព

ត្រឹមត្រូវនៃអ្វីៗដែលបានកើតឡើងនោះ មកជាអារម្មណ៍

នៃសេចក្តីសុខចិត្ត ដូច្នេះជីវិតពិតជាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវ

រាបស្មើរ ម្យ៉ាងទៀត បាបក៏ជាផ្លូវរលាក់ ទាំងមានគ្រោះ

ថ្នាក់ មានភ័យដូចជាព្រៃចោរ ត្រូវឈប់ ត្រូវរកផ្លូវវាង

ទើបជាដំណើរគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ ។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១០ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

 

 

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments