អ្វីដែលមនុស្សយើងអាចធ្វើបាន គឺមិនមែនកែខៃអតីតទេ

តែកែខៃអនាគត ដោយការធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះអោយល្អប្រសើរ

ជាទីបំផុត ។ អតីតក៏ធ្លាក់ជាបច្ចុប្បន្ន ឯបច្ចុប្បន្នក៏នឹងទៅ

ជាអតីត ដូច្នេះ បើយើងធ្វើល្អក្នុងថ្ងៃនេះ យើងនឹងបានចាំ

រឿងល្អៗសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក ក្រោកព្រឹកឡើងនឹងឃើញសប្បាយ

ចិត្តនឹងសេចក្តីល្អ ដែលខ្លួនបាន​ធ្វើហើយ ទុកដូចជា

ព្រះអាទិត្យរះក្នុងដួងចិត្ត ។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១០ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

 

 

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments