ត្រូវកំណត់ដឹងអ្វី ដែលចាំបាច់សម្រាប់រូបកាយ

និងអ្វីដែលចាំបាច់សម្រាប់ចិត្ត អ្វីដែលមិនចាំ

បាច់ និងអ្វីដែលលើស ត្រូវប្រយ័ត្នអោយណាស់

ព្រោះលោភៈមិនចេះគ្រប់គ្រាន់ឡើយ លោភៈនាំ

អោយទទួលភារៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងជីវិតវដ្តសង្សារ

ដូច្នេះអ្វីដែលត្រូវកាត់ចេញ ក៏ប្រញាប់កាត់ទៅ

អ្វីដែលត្រូវដាក់ចុះ ក៏ដាក់ចុះទៅ ដូចជាការដាក់

ចុះនូវរបស់ធ្ងន់ពីលើសីសៈដូច្នោះឯង ។ រូបកាយ

មិនចាំបាច់ត្រូវការអ្វីល្អប្រណីតទៅច្រើននោះទេ

ចំណែកចិត្តវិញ ត្រូវការតែសេចក្តីល្អ ដែលជាអា

ហារបំប៉នសុខភាពចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះ

ត្រូវចាំថា ជីវិតរមែងជាសុខ ជាមួយនឹងរបស់ងាយៗ

 

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១០ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

 

 

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments