ត្រូវរៀនអោយសិទ្ធិចំពោះអ្វីៗដែលកើតឡើង ព្រោះអ្វីៗ

នោះសុទ្ធតែមានបច្ច័យត្រឹមត្រូវ ទោះជាក្នុងរឿងអ្នក

ដទៃធ្វើអ្វី និយាយអ្វីមកលើយើងក៏ដោយ ត្រូវចំាថា

បរមត្ថធម៌ សុទ្ធតែមានបច្ច័យត្រឹមត្រូវ ទើបកើតឡើង

បាន នេះជាខ្លឹមសារត្រជាក់ចិត្តប្រកបដោយគុណធម៌ ។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១០ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

 

 

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments