ពាក្យថាអាត្មានិយម គឺគិតតែពីខ្លួនឯងដោយការ

សេពសោយសម្បត្តិក្នុងលោក មាសប្រាក់លាភយស់

មិនគិតពីសុខទុក្ខអ្នកដទៃ ថែមទាំងរំលោភជិះជាន់

លួចប្លន់កិបកេងសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃទៀតផង ឯ

ចំណែក បុគ្គលណា ដែលមានកុសលធម៌ជាទីពឹង

បុគ្គលនោះ មិនឈ្មោះថា អាត្មានិយមឡើយ ព្រោះ

បានធ្វើនូវប្រយោជន៍ទាំងពីរ គឺប្រយោជន៍ខ្លួនឯង

ផង ប្រយោជន៍អ្នកដទៃផង ។ ត្រូវយល់អំពីគុណប្រ

យោជន៍នៃកុសលធម៌ អាមិសទានក្តី អភយទានក្តី

ធម្មទានក្តី សមថៈក្តី  វិបស្សនាក្តី អរិយមគ្គក្តី បុគ្គល

ដែលមាននូវកុសលធម៌ទាំងនេះ ឈ្មោះថា បានធ្វើ

ប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃក្រៃលែងទៅណាស់ ហើយក៏

ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯង ទាំងក្នុងលោក ទាំង

ការរួចផុតចាកទុក្ខ ។ ដូច្នេះ ពាក្យថា អត្តទត្ថ ដែល

ប្រែថា ប្រយោជន៍ខ្លួន មានម្យ៉ាងគួរអោយបណ្ឌិតតិះ

ដៀល ម្យ៉ាងទៀតគួរអោយបណ្ឌិតសរសើរ ។ ព្រះសម្មា

សម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់អោយពុទ្ធបរិស័ទ យកចិត្តទុក

ដាក់នឹងប្រយោជន៍ខ្លួន ដើម្បីរួចចាកទុក្ខនេះណាស់

ដូចព្រះអង្គទ្រុង់ត្រាស់ព្រះគាថាធម្មបទនៅខាងចុងអត្តវគ្គថា

អត្តទត្ថំ បរត្ថេន       ពហុនាបិ     ន   ហាបយេ

អត្តទត្ថមភិញ្ញាយ   សទត្ថបសុតោ     សយា ។

បុគ្គល   កុំគប្បីធ្វើប្រយោជន៍ខ្លួនអោយវិនាស ព្រោះ

ហេតុតែប្រយោជន៍អ្នកដទៃ សូម្បីច្រើននោះឡើយ

បុគ្គលកាលដឹងច្បាស់នូវប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយគប្បី

ខ្វល់ខ្វាយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងប្រយោជន៍របស់ខ្លួននោះឯង ។

 

សិក្សាព្រះសូត្រ ភាគទី១០ ‹លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស›

****************************************

 

 

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក-Glory Buddhist Temple

www.glorybuddhisttemple.org

****VS****

 

SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments