ឧបាសិកា អ៊ុន សាត 1/21-22/19
SHARE មានន័យចែករំលែកជាធម៍ទាន

Glorybuddhisttemple Facebook Comments